PRESSARKIV

18.09.28

Återkoppling på artikel publicerad i UNT 24 september

Med anledning av den artikel som publicerades i UNT 24 september 2018 vill Markona lämna sina kommentarer och förtydliganden. Anledningen är att det är många fakta som utelämnats samt att fakta har sammanblandats, vilket lett till att riktigheten i artikeln saknas.

Markona är ett bolag som varit verksamt i Uppsala med omnejd i snart 25 år. Under hela den tiden har arbeten utförts åt Uppsala kommun, dess ägda bolag, både direkt och indirekt. Med andra ord har det under lång tid funnits en relation mellan dessa båda parter. Under dessa år har Markona levererat många projekt till Uppsala kommun där det inte funnits några oenigheter eller påtalande om bristande leveranser. Nu har dock parterna olika uppfattning på några punkter.

De projekt som nämns i artikeln avser arbeten som kommunen beställt under 2017. För Uppsala kommun har Markona under 2018 genomfört över 15 olika uppdrag med omsättning på över 20 miljoner kronor. Bolagets omsättning uppgick 2017 till 545 miljoner kronor.

Med anledning av att kontakt tagits från UNT har följande kommentar lämnats från Maria Andersson, VD, Markona.
– Jag beklagar att Markona och kommunen kommit i detta läge avseende några projekt. Det är inte en fråga om att någon part gjort rätt eller fel. Det är frågan om kommunikationsbrist mellan parterna, vilket inte kan lastas enbart en part i avtalsförhållandet. Det är också tråkigt att ingen från kommunen kontaktat mig för att vilja reda ut dessa kommunikationsmissar. Markona har försökt men inte fått något gensvar och upplever att kommunen inte vill lösa frågetecknen. Jag vill också poängtera att Markona utför flera projekt med kommunen som beställare där samarbetet flyter på bra och kommunikationen fungerar. Bland annat på Sysslomansgatan och Paradgatan (Vaksalagatan). Likväl som i projektet på Ljusbärargatan.
De projekt som detta berör är endast en liten del av Markonas verksamhet. Men det är för Markona ändå viktigt att på ett professionellt sätt försöka lösa de meningsskiljaktigheter som uppstått.

Fakta kring de uppdrag som nämns i artikeln
Oenigheterna rör jobb som Markona gjort inom så kallade Ramavtal numrerade 1, 2 och 3, som bolaget innehaft sedan 1 april 2017. Avtalen löper ut 31 mars 2019. De olika ramavtalen innebär utförande av markentreprenader i olika storlekar.

Kommunen hävde i november 2017 ramavtal 3 (gällde köp av resurser på timme, med kort varsel). Som grund för hävningen menar kommunen att vi överfakturerat. Det avser två olika fakturor med ett totalt belopp om 3 300 kr. Markona har bestridit att grund för hävning förelegat och har därför begärt skadestånd från kommunen om ca 2,9 miljoner kronor för utebliven vinst för perioden december 2017 till och med mars 2019. Frågan är ännu inte löst.

Härefter har kommunen påstått att Markona överdebiterat i projekt. Med stöd av detta har kommunen i mars 2018 skickat en varning om att häva ramavtal 2. Grunden för detta har angetts vara överdebitering i två olika projekt, Uppsala stadshus och Ljusbärargatan. Grunden för hävning är enligt kommunen att Markona krediterat fakturor. Detta menar kommunen är likställt med att överdebitering skett. Då Markona besvarat detta och delgivit kommunen vad som faktiskt hänt i projekten samt anledning till varför krediteringar gjorts, drogs varningen tillbaka i april 2018. Därefter har avrop gjorts med stöd av ramavtalet.

Det skall i detta sammanhang poängteras att det inte är såsom påstås i artikeln att Markona försökt ta betalt för timmar som ej utförts i projekten. Det är frågan om otydligheter i ramavtalen med krav som ställs på utföraren samt hur detta skall debiteras. Således frågor som skulle ha utretts och klarlagts innan arbetena påbörjades. Att det inte skett kan inte enbart belastas Markona. Det är dessutom så att projektet Ljusbärargatan fortgår alltjämt och en bra dialog förs mellan parterna både vad avser utförande och debitering. Huruvida någon alltjämt ”anklagar” Markona för överdebitering är inget som framkommit till bolaget.

Med start i juni 2018 har kommunen fakturerat Markona veckovis för viten som kommunen anser sig ha rätt till då man påstår att Markona inte gjort arbeten klara i tid. Det rör ett totalt belopp på 70 000 kr.

Här är parterna oense om huruvida en sluttid för utförande av ett mindre arbete har avtalats eller ej. Markona menar att så inte är fallet och har bestridit att grund för att ta ut vite inte föreligger. Frågan är inte klarlagd mellan parterna.

Markonas strävan är att agera professionellt och för kundens bästa. Om beställaren påtalar brister är det brukligt att Markona alltid försöker uppfylla de delar som ligger inom ramen för avtalet. Om beställarens önskemål inte ligger inom ramen för avtalet måste Markona påtala avvikelsen i beställningen och hävda sin rätt i enligt vad som avtalats.

Vi vill jobba för att beställarkompetens och professionell uppföljning ska gå hand i hand med de avtal och upphandlingar som genomförs. Kan vi sträva efter viljan till dialog och korrekta uppföljningar så kan vi tillsammans med våra beställare minimera otydligheter och därmed genomföra projekten utan onödig friktion.

I samma tidning förekommer också en artikel angående Markonas uteslutande från en upphandling i Enköpings kommun. Vid frågor kring detta har följande kommentar lämnats till UNT.

– Anledningen till Enköpings kommuns förkastande är att Markona inte kunde visa tillräckligt god ekonomisk ställning. Vi redovisade vad vi tyckte utgjorde tillräckligt god ekonomisk ställning men det räckte inte. Vi överklagade uteslutandet till Förvaltningsrätten men tyvärr vann vi inte där. Det är generellt svårt för den överklagande parten att vinna bifall. Det är också så att det i ett sånt mål åligger Markona att ta fram underlag för att bevisa att vi uppfyller kraven. Det lyckades vi inte göra i det fallet. Men vi lärde oss av detta, så efter detta har vi vunnit exempelvis ramavtalsupphandlingar på både Värmdö kommun och Knivsta kommun. Och i de upphandlingarna har liknande krav ställts.

För ytterligare information kontakta:
Maria Andersson, VD Markona AB
Telefon: 0709-123030
E-post: maria.andersson@markona.se